2018

Jaarverslag 2018

Brief bij jaarverslag 2018

Heritage Charity Foundation Ghana

Gepubliceerd: 12 november 2018 

De Heritage Charity Foundation in Ghana stuurde ons een Citation of Honor voor de steun die wij gegeven hebben. In 2016 betrof dit de bouw van latrines bij de Golden Child Community School en in 2017 het slaan van een waterput bij deze school. Zie ook het jaarverslag 2017.

Ons bestuur is zeer vereerd met de lof die ons wordt toegezwaaid. De Heritage Charity Foundation zoekt nog steun voor de bouw van een waterput bij de plaatselijke gezondheidskliniek. Wellicht iets voor volgend jaar.

Brief aan donateurs

Gepubliceerd: 12 oktober 2018 

Aanpassingen binnen het bestuur

Gepubliceerd: 06 oktober 2018 

Na het overlijden van onze voorzitter Jan Bik, in juli van dit jaar, was het noodzakelijk om een aantal aanpassingen te doen.

We zijn heel blij, dat Marian Dubourcq het voorzitterschap op zich heeft willen nemen. Marian is al sinds 1999 lid van het bestuur en zij ondersteunde Jan al enige tijd in zijn rol als voorzitter. Op termijn zijn wij wel op zoek naar een nieuwe voorzitter.

Toegetreden tot het bestuur is Willem Voorhout. Willem werd vrij snel na de oprichting van de DWG onze technische man op de achtergrond. Hij werkte daarbij veel samen met Jaap den Oude. Met vijf leden, volgens onze statuten het minimale aantal, is het bestuur weer op ‘voldoende sterkte’.

Marian Dubourcq, Erica Hoksbergen, Willem Voorhout, Annemarieke Koch, Gerrit Leeflang

Rabobank Clubkas Campagne 2018

Gepubliceerd: 09 september 2018 

Ook de Derde Wereldgroep Soest heeft meegedaan met de Rabobank Clubkas Campagne. Onze contactpersoon bij de bank wees ons op deze mogelijkheid, omdat we aanvankelijk meenden niet binnen de doelgroep te vallen. Er was € 75.000 te verdelen onder 118 clubs. Op 26 juni vond de feestelijke uitreiking van de cheques plaats in de Flint in Amersfoort. Helaas konden wij i.v.m. een vergadering niet aanwezig zijn. Op 12 juli mochten Marian Dubourcq, Erica Hoksbergen en Annemarieke Koch in de Rabobank op het Kerkplein alsnog de cheque in ontvangst nemen. De opbrengst was € 266,99. We bedanken al degenen die op ons gestemd hebben.

Alle rekeninghouders bij de Rabobank, die lid zijn of willen worden van de bank, kunnen volgend jaar hun stem uitbrengen op een aantal van hun favoriete clubs. We hopen voor 2019 op een grote deelname.

In Memoriam Jan Bik

Gepubliceerd: 18 juli 2018 

We zijn ontdaan over het droevige bericht dat onze voorzitter Jan Bik is overleden. Zijn gezondheid ging de laatste maanden snel achteruit en zijn overlijden kwam daardoor niet onverwacht.

Jan maakte in 2005 kennis met de Derde Wereldgroep Soest tijdens de oprichtingsbijeenkomst van de Stichting Levenskunst in de Oude Kerk, waar de DWG aanwezig was met een fototentoonstelling over Mali. Jan raakte meteen enthousiast en trad toe tot het bestuur. Hij ging zich bezig houden met de beoordeling van de vele binnenkomende projectaanvragen en begin 2008 volgde hij Ans Mann op als voorzitter.

Jan vertegenwoordigde de DWG naar buiten, op een zakelijke manier die hem als econoom eigen was, maar zijn betrokkenheid bij de allerarmsten elders in de wereld was duidelijk. Hij getuigde altijd van zijn enthousiasme voor de leerlingen van het Griftland, die jaarlijks actie voerden om geld voor een DWG project in te zamelen. Ook bij de voorbereiding van de jaarlijkse avond speelde hij een belangrijke rol en op de avonden zelf bracht hij zijn betrokkenheid op een ingetogen wijze tot uitdrukking.  

In zijn werk voor de projectgroep bleek eens te meer, dat de situatie van de mensen om wie het gaat, hem na aan het hart lag. Hoewel zijn gezondheid de laatste tijd gebreken begon te vertonen, probeerde hij zijn taken te blijven vervullen, vrijwel tot het einde toe.

We gedenken in Jan een serieuze, betrokken voorzitter en een beminnelijk mens.

We wensen zijn vrouw Janneke, hun kinderen en kleinkinderen veel sterkte toe.

Derde Wereldgroep Soest viert 35 jarig bestaan

Gepubliceerd: 02 mei 2018 

Op woensdag 25 april vierde de Derde Wereldgroep Soest haar 35ste verjaardag in de ‘culturele huiskamer van Soest’, de bovenzaal van boekhandel Van de Ven. Zo’n 30 mensen, waaronder wethouder Jannelies van Berkel, kregen eerst een kort overzicht van wat de DWG in al die jaren tot stand heeft weten te brengen en welke acties er allemaal gevoerd werden. In de afgelopen 35 jaar heeft de DWG Soest bijna 300 kleinschalige ontwikkelingsprojecten kunnen steunen. Met bijdragen van vele kanten werd hieraan in totaal € 936.991 besteed.

Daarna was het woord aan Gerard Oonk, directeur van de Landelijke India Werkgroep. Al meer dan 35 jaar zet deze werkgroep zich in voor de verbetering van de mensenrechten in India en met name voor het verminderen en zo mogelijk uitbannen van kinderarbeid. Aan veel van de producten die in het westen verkocht worden, ook in Nederland, zijn kinderhanden te pas gekomen. Denk vooral aan kleding en schoeisel, maar ook aan bijvoorbeeld natuursteenproducten zoals aanrechtbladen. Ook mica, dat aan auto’s zo’n mooie metallic glans geeft, wordt met hulp van kinderen in Indiase micamijnen gedolven. De LIW probeert bedrijven bewust te maken van dit probleem en hun beleid aan te laten passen. Zo is er in 2017 een Textielconvenant gesloten door 64 bedrijven die kleding op de Nederlandse markt brengen.

De spreker liet beelden zien van wat kinderarbeid betekent en waarom die nog steeds bestaat. Naar school kunnen gaan is van essentieel belang en daar moeten de ouders ook bewust van worden gemaakt. Journaliste Helma van den Berg wist met duidelijk toegespitste vragen aan de spreker alle relevante punten ‘boven water te krijgen’. Ook het publiek mengde zich duidelijk betrokken in de discussie. Dat het een hardnekkig probleem is werd wel duidelijk.

Na afloop werd in een gezellige sfeer het glas geheven op de toekomst van de DWG.

Brief bij jaarverslag 2017

Gepubliceerd: 13 mei 2018 

Derde Wereldgroep: 300 projecten in 35 jaar

Gepubliceerd 17 april 2018

Oprechte dankbetuiging vanuit Ghana waar de Derde Wereldgroep een dorpsschool ondersteunt.

De Derde Wereldgroep (DWG) Soest bestaat 35 jaar en viert dat op woensdag 25 april in de bovenzaal van Boekhandel Van de Ven. De oprichting van de DWG Soest was op 28 september 1983. Het eerste project was de bouw van een dorpshuis in Rusumo Rwanda. Intussen zijn honderden projecten in dertig landen gefinancierd door trouwe donateurs, de gemeente Soest en ontwikkelingsfondsen. ,,Dit stemt tot tevredenheid en dankbaarheid.”

Wie waren op Bevrijdingsdag in 1983 de initiatiefnemers met een ideaal, die tegen elkaar zeiden: ‘Wat hebben wíj met de vrede gedaan? We moeten in actie komen!’ Het zijn geen ‘Fathers’, maar ‘Founding Mothers’: Leidje Tomassen, Joke Koot en Nelleke Streefkerk. De allerarmsten van de derde wereld helpen en vooral Afrika met zoveel mogelijk ondersteuning van Soester mensen en organisaties.

Gastspreker op 25 april is Gerard Oonk, directeur van de Landelijke India Werkgroep. De LIW zich richt op bedrijven, rechtspersonen. DWG Soest is actief met ‘natuurlijke’ personen. Een korte film laat kinderarbeid in de praktijk zien. Helma van den Berg van Radio Soest gaat met Oonk in gesprek en leidt de discussie. LIW was in 2017 bepalend betrokken bij het zogenaamde textielconvenant.

In 35 jaar vond in Afrika ook een economische en technische vooruitgang plaats. DWG heeft zich het lot van de allerarmsten aangetrokken, vooral van vrouwen en kinderen. Voorlichting over aids, educatie en training op school, opvoeding, een startkapitaaltje om structureel inkomen te genereren, schoon watervoorzieningen, moderne medische faciliteiten voor de volksgezondheid. Onderhand is deze steun ook nodig in de westerse landen. Jan Bik, de voorzitter van DWG: ,,Uw morele en financiële steun is daarbij onontbeerlijk.”

Een project van DWG (foto): in Ghana geeft DWG Soest steun aan de bouw en uitbreiding van een dorpsschool. DWG zorgde voor het minimale noodzakelijke schoolgeld (de onderwijzers zijn vrijwilligers ), wateropvang van het dak in plaats van uit de vervuilde beek, toiletvoorzieningen en schoolbanken. Daardoor trok de school veel meer leerlingen aan, van 230 tot 360. DWG zorgde voor de materialen, de ouders bouwden met lokale ondernemers extra schoollokalen.

In 2017 kwamen 175 aanvragen binnen; een derde uit India, de overige uit Afrika. Opvallend: eentje uit Mongolië. ,,Onze website wordt overal gelezen.” De toewijzingscriteria zijn een haalbaar projectplan, een efficiënt werkplan, realiteitszin en de hoogte van het gevraagde bedrag. In categorieën: activiteiten met als doel een structureel inkomen te genereren. Onderwijs, scholing en leermiddelen, medische voorzieningen, voorlichting en sanitair, kleinschalige landbouw, tuinbouw en (pluim)vee- en visteelt.

Een actueel project is de hulp voor zwangere vrouwen en zieken in het Rwenzori gebergte in Oeganda. De onverharde wegen naar de hulpposten veranderen in modderpoelen. Alleen met een ‘motorambulance’ te berijden. Vijf lichte motoren met overkapte zijspan en bijbehorende mobiele telefoons zijn gefinancierd. Wegens enorm succes een vervolgaanvraag voor nog vijf, in totaal 3000 euro.

Met de ANBI status heeft DWG structuur. Het biedt de mogelijkheden voor donateurs om belastingvrij te kunnen vererven en schenken.

Het jubileum wordt gevierd op 25 april. Vanaf 19.30 uur is de inloop en om 20.00 uur vangt het programma aan. De toegang is gratis.

Geverifieerd door MonsterInsights