ANBI Status

De Algemeen Nut Beogende Instellingen, ANBI’s, kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken, giften en de energiebelasting.

Giften aan een ANBI zijn, onder bepaalde voorwaarden, aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Voor meer informatie zie de website van de belastingdienst.

De Derde Wereld Groep Soest voldoet volledig aan de voorwaarden voor het behouden van haar ANBI status. Hieronder vindt u alle informatie over doelstelling en activiteiten van onze stichting en de samenstelling van ons onbezoldigd bestuur.

Naam van de ANBI: Stichting Derde Wereld Groep Soest (DWG Soest)

RSIN: 801889029

Patrijsgang 44, 3766 XH Soest

E-mailadres: dwgsoest@hotmail.com

Website: www.derdewereldgroepsoest.eu

Telefoonnummer: +31 (0) 35 6090074

Doelstelling:

Een bijdrage leveren aan de verbetering van de levenssituatie van de allerarmsten in de Derde Wereld door het steunen van kleinschalige ontwikkelingsprojecten.

De Soester bevolking en met name ook de jeugd meer bewust maken van ontwikkelingsvraagstukken.

De DWG Soest is een breed samengestelde algemene stichting, die geen politieke of religieuze grondslag heeft.

Hoofdlijnen beleidsplan:

Via het vergroten van onze naamsbekendheid wordt het draagvlak voor onze activiteiten uitgebreid en daaraan gekoppeld de bereidheid om ons werk financieel te ondersteunen. De samenwerking met scholen, kerken, maatschappelijke organisaties van verschillende signatuur wordt sterk gestimuleerd. De steun van de gemeente Soest is belangrijk voor onze goede reputatie en wordt gekoesterd.

Via het up-to-date houden van onze website, waarin de projectaanvragers in het Nederlands, Engels en Frans de voorwaarden en richtlijnen voor een aanvraag kunnen vinden, worden de doelgroepen van de DWG bereikt.

Bestuurssamenstelling:

Voorzitter: Balvers, Robert
Secretaris: Leeflang, Gerrit Dirk Franciscus
Penningmeester: Hoksbergen-Evers, Erica Gezina Anna
lid: Koch, Annemarieke
Lid: Voorhout, Wilhelmus Josephus

Beloningsbeleid:

Alle bestuursleden werken onbezoldigd aan de doelstellingen van de Derde Wereldgroep Soest.

Uitgevoerde werkzaamheden:

Per jaar worden ongeveer tien tot vijftien projecten in de Derde Wereld ondersteund. Alle projecten zijn afkomstig van de doelgroepen zelf, in samenwerking met plaatselijke NGO’s. Privé-personen worden niet ondersteund. Via de website, email en ook via de post wordt contact met de DWG Soest gelegd en de projectaanvraag ingediend. Ieder jaar ontvangen wij ongeveer 300 aanvragen. Na zorgvuldige beoordeling van deze aanvragen worden de projecten geselecteerd die passen bij de doelstelling en die goed onderbouwd zijn. Er ligt een zekere nadruk op hulp aan vrouwen en meisjes. Na goedkeuring wordt het project gefinancierd en via voortgangs- en eindrapportages wordt er verantwoording over het verloop en het resultaat van de activiteiten afgelegd. De relatie met projectpartners strekt zich veelal over meerdere jaren uit.

In Soest vindt de voorlichting aan de bevolking plaats via publicaties in de media, interviews op Radio Soest en berichtgeving aan donateurs en belangstellenden. Het jaarverslag met daarin de inhoudelijke en financiële verantwoording wordt aan ongeveer 400 ontvangers toegestuurd, waaronder de gemeente Soest, de politieke partijen, kerken, scholen, maatschappelijke organisaties, donateurs, giftgevers en belangstellenden.

Financiële verantwoording: 

Zie de jaarverslagen van de Derde Wereldgroep Soest voor de respectieve Jaarrekening, Begroting en Verslag van de activiteiten. De meest recente jaarverslagen zijn te vinden op de home page van onze site en de oudere in het archief van het betreffende jaar.

Geverifieerd door MonsterInsights