Doelstelling

ONTSTAAN EN DOELSTELLING STICHTING DERDE WERELDGROEP SOEST

De Stichting Derde Wereldgroep Soest (DWG) werd in 1983 opgericht door een aantal Soester burgers. Soest is een gemeente van ruim 45.000 inwoners in de provincie Utrecht in Nederland. In 1987 werd de Stichting door de gemeentelijke overheid erkend als platform voor ontwikkelingssamenwerking.

De doelstelling van de Derde Wereldgroep Soest is tweeledig:

Het leveren van een bijdrage aan de verbetering van de levensomstandigheden van arme bevolkingsgroepen in de Derde Wereld. De Stichting ondersteunt kleinschalige ontwikkelingsprojecten.

Het geven van voorlichting aan de Soester bevolking over de problemen van mensen in zich ontwikkelende landen.

Daarnaast wordt er informatie gegeven via de lokale media en onze website www.derdewereldgroepsoest.eu

Aard van de hulpprojecten

Het overgrote deel van de verzoeken om projecthulp komt rechtstreeks uit ontwikkelingslanden. De DWG stelt als voorwaarde, dat de aanvrager een organisatie is die door de plaatselijke overheid is erkend. Vaak betreft het kleine groepen mensen die zich georganiseerd hebben om samen iets te kunnen bereiken. In een aantal gevallen komen de projectaanvragen via particulieren die contacten hebben in de Derde Wereld.

De DWG vindt scholing, opleiding en training van kinderen en volwassenen, die weinig kansen hebben, heel belangrijk. Alfabetisering en het beschikbaar stellen van les- en leesmateriaal behoren ook daartoe, evenals de bouw en inrichting van klaslokalen.

De DWG draagt bij aan voorlichtingsprogramma’s over voeding, hygiëne en gezondheid en aan elementaire medische voorzieningen. Voorlichting over AIDS behoort hier ook toe. Van belang is daarnaast de zorg voor verstandelijk gehandicapte kinderen, waarbij bewustwording van de ouders en de bevolking, dat de kinderen niet “weggestopt” moeten worden, essentieel is.

Inkomensgenererende programma’s voor de allerarmsten kunnen steun van de DWG krijgen. Vaak zijn deze programma’s gericht op vrouwen en meisjes, die met een kleine ondersteuning voor een opleiding of voor het aanschaffen van basismaterialen, een eigen onderneming kunnen starten of betaald werk kunnen vinden. Bij tuinbouw- en kleinveeprojecten wordt de nadruk gelegd op ecologisch natuurbeheer.

Materiële voorzieningen voor het verkrijgen van schoon drinkwater en water voor irrigatie en de aanleg van hygiënische sanitaire voorzieningen behoren ook tot de projecten. Een goede hygiëne voorkomt immers dat mensen onnodig ziek worden. Medische voorzieningen zijn dikwijls voor de allerarmsten slecht toegankelijk.

Voorlichting

De voorlichting aan de Soester bevolking vindt plaats door regelmatige publicaties in de media en door persoonlijke berichtgeving aan donateurs en belangstellenden. De gemeente, donateurs, giftgevers, scholen, instellingen en andere belangstellenden worden op de hoogte gehouden van de activiteiten en ontvangen het jaarverslag.

Geverifieerd door MonsterInsights