Projecten 2022

Projecten uitgevoerd in 2022

Project 13-40 in Mozambique

Verstrekking van schoolmaterialen

De organisatie Escola de Rua kennen we al sinds 2001. De Nederlander René Boezaard, die in de jaren negentig in Mozambique werkte, richtte daar een openluchtschool op voor straatkinderen. In de loop der tijd kreeg deze onderdak bij de school voor arme kinderen. Men ontwikkelde allerlei  activiteiten en leerprojecten om de kinderen en adolescenten onderwijs te kunnen geven en een aantal beroepsopleidingen te laten volgen. De jaren 2020 en 2021 waren rampzalig voor het project.   In verband met de Covid-epidemie waren de scholen gesloten, opleidingen werden afgebroken en diverse activiteiten verboden. Vrijwilligers deden hun best om groepjes leerlingen thuis les te geven, maar dat was maar gedeeltelijk effectief. Men hoopte dus sterk op een verbetering in 2021.

Helaas zette de epidemie door en konden pas in de loop van 2022 de scholen weer worden geopend.

Veel leerlingen hebben een achterstand opgelopen die met extra inzet van vrijwilligers langzaam moet worden ingelopen. De DWG zorgt, met een mooie gift van een donateursechtpaar, er elk jaar voor, dat de nodige leermiddelen en lesboeken voor de kinderen kunnen worden aangeschaft.

Project 22-148 in India

Aanschaf van laboratorium apparatuur t.b.v. vijf scholen

De Nederlandse Stichting Van der Honing-Hoitinga is een vermogensfonds, dat uit de opbrengst van een belegde erfenis, goede doelen steunt op het terrein van onderwijs en voedselvoorziening van kansarme kinderen in ontwikkelingslanden. Het bestuur van deze stichting zocht contact met ons met het verzoek om als intermediair op te treden bij de afhandeling van een aanvraag die zij van de Buddah Outcast Social Society, BOSS, ontvingen. De belasting van hun kleine team was groot en wij kennen BOSS al heel lang.

Het betrof de verstrekking van instrumenten, zoals microscopen, retorten, Bunsen-branders, glaswerk e.d. voor de biologie-natuurkunde- en scheikundelaboratoria van vijf scholen voor voortgezet onderwijs. Naast de theoretische lessen kunnen de leerlingen nu zien en ervaren hoe allerlei processen in de praktijk werken en hoe ze die kunnen  sturen.

Leraren met de nieuwe apparatuur

Omdat wij met BOSS al sinds 2013 contact hebben en hen al die jaren hebben gesteund, stemden wij in met hun verzoek.

Een deel van de aangeschafte apparatuur

Project 22-194 in Ghana

Bouw van een schooltje met toiletruimte

We dienden bij de hiervoor genoemde Van der Honing-Hoitinga stichting een aanvraag in voor een Ghanees project op het terrein van onderwijs, waarvoor ons de middelen ontbraken. De Heritage Charity Foundation vroeg onze steun voor de bouw van de drieklassige lagere school plus toiletten, in een kleine plattelandgemeenschap, waar het oude, met leem gebouwde, schoolgebouw  niet meer gebruikt kon worden.  Dit zorgt voor schooluitval en werkt ongeletterdheid in de hand. Kinderen gaan rondhangen en dat levert vaak ongewenste activiteiten op. Het gevraagde bedrag was € 6.000 (22-194).

De Van der Honing-Hoitinga stichting verstrekte ons dit bedrag. In januari 2023 is het overgemaakt naar de projectaanvrager.

Project 22-165 in Ghana

Aanschaf van schoolmeubilair.

Oncomfortabel schoolmeubilair

Het project in Ghana, van de Vulnarable Aid Organization, VAO past ook in deze rubriek, maar dan op een meer elementair niveau. Deze organisatie vroeg onze steun voor de aanschaf van 100 tweezits schoolbankjes voor de lagere school in het plattelandsdorp Chaiso. De leraren hebben een stoel, maar de leerlingen moeten op de grond zitten tijdens de lessen. Dit zit nogal  ongemakkelijk en leidt daarom tot schoolverzuim. De kinderen worden dan in het gezin ingezet of gaan mee naar het werk van hun ouder(s). Zo komt er van onderwijs niet veel terecht en meisjes, die dan geen vaste structuur meer hebben, lopen het risico om zwanger te worden. Bij een vergelijkbaar project op de Kabronoschool, ook in Ghana, waar we in 2020 voor schoolbanken zorgden, nam het aantal leerlingen dat de school bezocht, duidelijk toe.

De nieuwe meubels
Iedereen blij
en dankbaar

Project 22-42 in Ghana

Openbaar toiletgebouw

De organisatie Heritage Charity Foundation, HCF, werkzaam in de Volta Regio van Ghana, kennen we al sinds 2016. We hebben daar een latrinegebouw bij de Golden Child School helpen bouwen en het jaar daarop een waterput bij dezelfde school. Deze put werd ook gebruikt door de plaatselijke kliniek, die een paar kilometer verderop ligt. In 2020 hebben we HCF geholpen met de aanleg van een waterput bij de kliniek.

De bouw is gestart

In 2022 vroeg men onze steun voor de bouw van een aantal openbare toiletten in de landelijke Asuafu gemeente in de Bono regio. Het ontbreken van zo’n sanitaire voorziening werkt zeer onhygiënische toestanden in de hand, die in het bijzonder voor kinderen en zwangere vrouwen riskant zijn. Besmettelijke ziekten als cholera, dysenterie en ook malaria komen veel voor. Met steun van de DWG is een gebouw met vijf toiletplaatsen neergezet, die tegen betaling worden schoongehouden door een aantal vrouwen. Met een extra bijdrage van de gemeenschap konden vijf in plaats van de geplande vier toiletten worden gerealiseerd.     

Bijna gereed
modern interieur

De lokale overheid werkt aan de bewustwording van de mensen, dat ze niet zomaar overal hun behoeften kunnen doen en dat men de leefomgeving vrij moet houden van allerlei rommel en afval. Er wordt benadrukt, dat het gebruik van deze openbare toiletvoorziening veel ziektes kan voorkomen.

Vol trots poserend bij de nieuwe toiletten

Project 22-216 in Ghana

Latrines voor de Kabrono Presby Primary School

Oude situatie

Ook een bekende van de DWG is de Kabrono Presby Primary School in het Bandadistrict van Ghana. In 2020 hielpen we deze school bij de aanschaf van 110 schoolbanken en meubilair voor de leerkrachten. In 2022 vroeg men onze steun voor het bouwen van zes latrines en een was/verschoonruimte voor de meisjes en vrouwelijk leerkrachten.  De oude sanitaire voorziening, wat dikke takken boven een gegraven geul, was er dermate slecht aan toe, dat leerlingen en leraren deze niet meer wilden gebruiken en het schoolterrein tot openbaar toilet werd. Een onhoudbare situatie. De DWG betaalde een bijdrage voor het materiaal van de nieuw te bouwen latrines.

De nieuwe stenen liggen te drogen

Allereerst moesten met de hand stenen worden gevormd en die hebben tijd nodig om te drogen. Daarna gaat men met hulp van de ouders en een aantal vaklui, die gratis hun diensten aanboden, verder om gezamenlijk het latrine-gebouw neer te zetten.

Met de opbrengst van onze najaarsactie, aangevuld met een bijdrage uit de algemene middelen, zal dit praktische project in 2023 worden verwezenlijkt.

Project 22-84 in Mozambique

Waterput met pomp op zonne-energie voor agrarisch project.

Het project van Escola de Rua heeft, naast onderwijs en naschoolse activiteiten voor kinderen en jongeren in Maputo, ook allerlei kleine economische activiteiten ontwikkeld, zoals een Take Away, catering en het organiseren van feesten en partijen. Activiteiten die in gehuurde locaties plaatsvonden, zoals in de voetbalkantine en in twee kapperszaken, werden in de Corona-tijd verboden en de lokaties werden verplicht gesloten. Om kosten te besparen  werd besloten om alle activiteiten op eigen schoolterrein te gaan organiseren. Ruimtes, die overdag voor lessen gebruikt worden, doen ’s avonds en in de weekenden dienst als dans- of feestzaal. Het centrum verzorgt hierbij ook de muziek en de catering.

Het ommuurde terrein

Men heeft ook een voormalig landbouwproject, dat ooit door een grote overstroming werd weggespoeld, weer opgepakt. Het gaat een leer-werkproject worden voor jongeren. De kansen op werk in de land- en tuinbouw zijn veel groter dan die in de administratieve sector.

Zonne paneel, pomp en leidingen

Op een ommuurd terrein komt fruitteelt en er zullen kippen, geiten en varkens worden gehouden. Er ligt een drinkwaterleiding, maar voor de irrigatie van de gewassen wordt grondwater gebruik. De DWG financierde, met de opbrengst van de voorjaarsactie, de aanleg van een waterput met een pomp op zonne-energie. Op een tweede terrein zullen groenten worden verbouwd. De opbrengst van de tuinen is deels bestemd voor eigen gebruik door de school en deels voor de verkoop. Een ervaren land- en tuinbouwer zorgt voor een goede begeleiding van de jongeren en zal de kwaliteit van de opbrengst bewaken.

Bronpomp

Project 22-43 in India

Melkkoeien voor weduwen

Met de Buddah Outcast Social Society, BOSS, in het Tiruvannamalai district van Tamil Nadu, hebben we al sinds 2013 contact. We betaalden vier jaar lang de naaiopleiding van meisjes en jonge vrouwen. Vanaf 2018 verstrekten we startgeld aan weduwen om een melkkoe aan te kunnen chaffen. Weduwen hebben het extra zwaar, omdat ze niet geacht worden te hertrouwen. Met een nieuw huwelijk zouden ze deel worden van een andere familie, die hen zou kunnen helpen. Bij de familie van hun overleden echtgenoot hoeven ze niet aan te kloppen.

Weduwe met koe

De lening is bedoeld voor de aanschaf van een koe en voor het verzekeren van het dier, want een koe kost veel geld (ongeveer 12.000 Indiase Roepies).De lening wordt in termijnen afbetaald en met dat geld worden weer nieuwe leningen verstrekt aan weduwen uit hetzelfde dorp. Zo ontstaat een ‘revolving’ project, waarmee binnen  een aantal jaren alle weduwen in het dorp zijn geholpen.

In 2022 verstrekten we geld voor het vijfde dorp, Munnurmangalam genaamd.

Het beleid van de DWG is, dat we eenzelfde project maximaal vijf jaar steunen. Dit was dus de laatste bijdrage voor dit specifieke project. 

Project 22-158 in India

Vrouwen omscholen naar geitenhouder.

Een flink aantal jaren geleden steunden we de aanleg van een waterput in het dorp Kalasamudram in Tamil Nadu. Dat dorp is de woonplaats van de inheemse Irular stam, die tot de ‘onaanraakbaren’ behoort. De organisatie Concord Trust vroeg ons in 2013 om een bijdrage voor dit project. Negen jaar later, in 2022, meldde Concord zich opnieuw bij ons. Daaruit blijkt, dat deze organisaties, die zich op het welzijn van de allerarmsten richten, geen eendagsvliegen zijn.

Vrouw met twee geiten

Dit keer ging het om een groep van elf zogenoemde ‘scavenger’ vrouwen uit hetzelfde dorp. Zij maken afvoeren en septic tanks schoon, ruimen het afval op en verwijderen menselijke uitwerpselen. Dat alles zonder een masker, handschoenen en andere beschermingsmiddelen. Huidaandoeningen en longproblemen zijn het gevolg. Wat zij doen worden ODD jobs genoemd, dus eigenlijk geen fatsoenlijk werk.

Concord Trust kwam met het plan om geiten te gaan houden. Alle elf vrouwen krijgen twee geiten waarmee ze kunnen fokken. Ze bouwen uit eigen middelen een eenvoudig hok voor de dieren. Grazen kunnen de geiten in en rond het dorp. De veearts komt regelmatig langs en verzorgt dan de inseminatie van de geiten. De bokjes worden opgekweekt voor de slacht. De slagers komen zelf langs, zodat de vrouwen geen transportproblemen hebben. De geitjes worden gehouden voor de fok. Als er minimaal zes geiten per deelneemster zijn, dan worden de volgende twee doorgegeven aan vrouwen in het volgende dorp.  

Project 22-206 in Cameroen

Bijdrage aan een brug

Veel en snelstromed water in de regentijd.

Het Centre for Community Development and Environmental Restoration, Cencuder, steunden we in 2020 bij de aanschaf van zonnepanelen en een koelkast  voor een lokale kliniek. In de loop van 2021 klopte men opnieuw bij ons aan met het verzoek bij te dragen aan de bouw van latrines bij de kliniek en de reparatie van het dak van de verpleegafdeling.. Men ging snel aan de slag omdat het regenseizoen naderde. De latrines waren gebouwd en van een dak voorzien en toen kon men niet verder. Er is geen brug over de rivier die overgestoken moet worden om de kliniek te bereiken. In het droge seizoen kan men er doorheen waden, maar in de regentijd is dat nauwelijks nog mogelijk en zeker niet met zware bouwmaterialen op het hoofd. Van degenen die het toch probeerden werden er vijf meegesleurd, maar gelukkig allemaal gered. In december kon men verder met het werk en eind januari 2022 was het klaar.

In aanbouw met tijdelijke bamboe ondersteuning

De laatste zin over dit project, in jaarverslag 2021, luidt: ‘Er is een plan in de maak om tenminste een voet/ fietsbrug te construeren’.

Het storten van beton voor de brug

We hadden de indruk gekregen, dat een brug absoluut noodzakelijk was, omdat die een verbinding zou vormen tussen de verschillende delen van het dorp. De beelden van de mensen die zich door het snelstromende water heen probeerden te worstelen, lieten ons niet los. We vroegen aan Cencuder hoever hun plannen met de brug waren en wat e.e.a. zou gaan kosten. De totale kosten gingen  onze begroting te boven, maar we konden toch een substantiële bijdrage leveren. Als het regenseizoen eind maart ten einde loopt kan de brug in het voorjaar van 2023 worden afgebouwd.

Brug gereed over een nu erg rustige rivier
Brug ook geschikt voor motorfietsen

Geverifieerd door MonsterInsights